từ chối hiểu

từ chối hiểu

VPF từ chối yêu cầu Đại hội cổ đông bất thường, HAGL hay B.Bình Dương không hiểu luật?【từ chối hiểu】