Cua-rơ Pháp lần đầu thắng chặng tại Tour de France 2022

Cua-rơ Pháp lần đầu thắng chặng tại Tour de France 2022

Đây là chặng đua với quãng đường lớn cuối cùng tại Tour de France 2022, với lộ trình bằng phẳng dài