Ronaldo: Sự xuất sắc của tôi không cần phải nói rằng dữ liệu nằm trong thực tế đó là thực tế là thực tế là Hasil Sydney FC

Cristiano Ronaldo: Sự xuất sắc của tôi không cần phải nói rằng dữ liệu là thực tế là thực tế [Hasil Sydney FC]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 26 tháng 2đã bị thẩm vấn. Trong một cuộc phỏng vấn, Ronal