Bầu Trung (Ryan Nguyễn) – Q11: “Kỳ hoa dị thảo” và trái tim “Đại Lâm Mộc”

Ryan Nguyễn thực ra là nick-name “cúng” facebook của Nguyễn Thành Trung, ông bầu cuối đời 8x nhưng lại giống như một thứ “kỳ hoa dị thảo” của chiếu phủi Sài thành.